Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)


BỘ XÂY DỰNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1173/QĐ-BXD
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định s 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:Văn phòng Quốc hội;Hội đng dân tộc và các y ban của Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;Cơ quan TW của các đoàn thể;Tòa án nhân dân tối cao;Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
 Văn phòng Chính phủ;Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;Các S Xây dựng, các S có công trình xây dựng chuyên ngành;Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;- Website của Bộ Xây dựng;Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; THa300.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More