Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

QĐ số 3079/QĐ-UBND quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo NĐ số 70/2011/NĐ-CP

Khánh Hòa: QĐ số 3079/QĐ-UBND quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo NĐ số 70/2011/NĐ-CP
Cập nhật lúc: 08/01/2012 - 18:41:47
Nhãn:
Ngày 22/11/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đã bàn hành QĐ số 3079/QĐ-UBND v/v Quy định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị theo NĐ số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------
Số: 3079/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Khánh Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2011/NĐ-CP NGÀY 22/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định việc điều chỉnh đơn giá, dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị, điều chỉnh giá hợp đồng và một số chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng, dịch vụ công ích đô thị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với những khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ như sau:
1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:
a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt. Trường hợp dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì Chủ đầu tư phải báo cáo Người quyết định đầu tư trước khi tổ chức thẩm định dự toán và trình người quyết định đầu tư phê duyệt.
b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
2. Chi phí khảo sát và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng được điều chỉnh theo nguyên tắc trong mục 1 nêu trên.
3. Phương pháp điều chỉnh giá trị dự toán thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.
4. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC) và hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) cho các dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị lập theo các đơn giá do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, công bố như Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
5. Điều chỉnh giá trị hợp đồng: Việc điều chỉnh giá hợp đồng, giá thanh toán cho khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011, thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.
6. Phương pháp điều chỉnh giá trị hợp đồng bổ sung thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.
7. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình áp dụng Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 12/QĐ-UBND để lập, phê duyệt dự toán xây dựng công trình, thì chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011, như sau:
- Bù tiền lương thợ lái máy trên cơ sở hao phí nhân công thợ lái máy trong giá ca máy và chênh lệch giữa lương ngày công tính theo lương tối thiểu vùng mới ở khu vực thực hiện dự án và lương ngày công tính theo lương tối thiểu vùng áp dụng trong Quyết định số 12/QĐ-UBND.
8. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.
Các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình như: Chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng của công trình được tính bằng tỷ lệ (%) theo công bố của Bộ Xây dựng hoặc bằng cách lập dự toán theo quy định hiện hành.
Điều 2.
1. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với những khối lượng còn lại thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với những khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, gửi Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2);
- Các Phòng: TH, KT, VX, NC;
- Lưu: VT, CN, MN, VC, HgP.

Kèm theo phụ lục
DOWNLOAD HERE
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More