Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Quyết định 788/QĐ-BXD

Quyết định 788/QĐ-BXD

Cập nhật lúc: 24/12/2011 - 07:23:20

Nhãn:

Quyết định 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG

Số:  788/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 8  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Website của Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- BXD: các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra;
- Lưu: VP, VKT, Vụ KTXD (S).

 Download Here

KT. BỘ TRƯỞNG

Thứ trưởng

 

 

Đã ký

 

 

Trần Văn Sơn

1 nhận xét:

Online Casino | Best Online Casino Malaysia
Online Casino Malaysia offers a หาเงินออนไลน์ wide variety febcasino of 온카지노 gaming games and great casino games, from slots, table games, video poker, blackjack, roulette,

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More