Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Bộ định mức trong xây dựng cơ bản

 • 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
 • 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 05 năm 2014 VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
 • 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
 • 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)
 • Công văn 1776 /BXD-VP, ngày 16 tháng 08 năm 2007. công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng.
 • Công văn 1777/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình ; ống và phụ tùng ống ; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị ; khai thác nước ngầm.
 • Công văn 1778 /BXD-VP, ngày 16 tháng 08 năm 2007. Về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng
 • Công văn 1779 /BXD-VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khaỏ sát Xây dựng.
 •  Công văn 1780 /BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm2007. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dùng.
 • Công văn 1783/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình.
 • Công văn 1782/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2008. Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị.
 • Công văn 1781/BXD–VP, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Công bố định mức dự toán Xây dựng công trình – Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp. 
 • Công ích đô thị :
  • 2271/BXD-VP V/v  C«ng bè §Þnh møc dù to¸n Duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ  
  • 2272/BXD-VP V/v  C«ng bè §Þnh møc dù to¸n thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý ch«n lÊp r¸c th¶i ®« thÞ 
  • 2273/BXD-VP V/v  C«ng bè §Þnh møc dù to¸n duy tr× c©y xanh ®« thÞ   
  • 2274/BXD-VP V/v  C«ng bè §Þnh møc dù to¸n Duy tr× hÖ thèng chiÕu s¸ng c«ng céng 
 • Định mức 2289 BCN_XD công trình thủy điện 
 • Định mức 3398 Định mức công trình thủy lợi
 • ...
 Link download :
http://www.mediafire.com/?b58cki292jrdz

1 nhận xét:

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More